BASE 上場来高値、Eコマースプラットフォーム「BASE」で海外向けサービス開始/新興市場スナップショット

BASE 上場来高値、Eコマースプラットフォーム「BASE」で海外向けサービス開始/新興市場スナップショット